Technical University of Denmark
      DTU Management Engineering

 

Knowledge based Entrepreneurship


OVERSIGT

Formål
Væksthus+, Institut for Produktion og Ledelse, DTU, underviser i videnbaseret entrepreneurskab (virksomhedsstart) på kandidat- og phd-niveau ved de videregående tekniske og naturvidenskabelige uddannelser på Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Undervisningen har til formål at skabe interesse for at etablere selvstændig virksomhed, at opbygge en række relevante kompetencer samt at træne nogle grundlæggende metoder indenfor idéudvikling, konceptudvikling, forretningsplanlægning, virksomhedsudvikling og virksomhedsledelse.

Undervisningens rationale er, at erfaringsbaseret undervisning og træning i den vanskelige kunst at etablere videnbaseret virksomhed vil bidrage til, at flere civilingeniører og naturvidenskabelige kandidater i fremtiden har succes med at etablere egen virksomhed, at dette sker som et bevidst karrierevalg, at virksomhederne stiftes på et højt ambitions- og vidensniveau, samt at stifterne anvender de erhvervsfremme- og finansieringsmuligheder, der står til rådighed, optimalt.

Undervisningsform
Forelæsninger parallelt med gruppearbejde. Undervisningen trækker på eksterne forelæsere, heraf typisk 2 - 3 case-stories per semester.

Et kursus vil typisk betå af 6 eftermiddage à 3 timer (phd-niveau), 9 eftermiddage på Københavns universitet (kandidatniveau)  og 12 eftermiddage på DTU (kandidatniveau).

Arbejdsbelastningen angives af kursusdeltagerne som normal for et 5-ects point kursus ved DTU.

Gruppearbejdet angives af kursusdeltagerne  som helt essentiel for tilegnelse af stoffet.

Studieplacering
Phd-kurserne kan med fordel placeres kort efter projektstart, men dette er ikke kritisk.

På kandidatniveau er den idéelle placering 3 - 4 år fremme i studiet. Det kan især anbefales at placere det kort før eksamensprojektet eller et større midtvejsprojekt, idet kurset kvalificerer evnen til at vurdere de kommercielle perspektiver i en given teknologi; et tema, som kan indgå med vægt i projektet.  

Karaktergivningen
Projektgrupperne afleverer forretningsplaner for konkrete produkt- eller service-idéer. Præstationen bedømmes af censor og faglærer med 2/3 vægt på forretningsplanen og 1/3 vægt på den efterfølgende mundtlige forelæggelse. Gennemsnit af de afgivne karakterer ligger på 9,3 i en statistik over fem års karakterer. De forholdsvis høje snit kan forklares ud fra en betydelig interesse fra de studerendes side for faget. Der lægges i de fleste projektgrupper et stort arbejde og et stort engagement i udarbejdelse og forelæggelse af forretningsplanen.

Begrundelse for valg af kurset
2/3 af kursusdeltagerne angiver, at de valgte kurset, fordi emnet lød interessant og indgik fornuftigt i den valgte studieplan. 1/4 valgte kurset på andres anbefaling.  

Evalueringer
Seneste evalueringer kan hentes fra hjemmesiden, øverst under navigationspanelet.

Den måske mest opmuntrende tilbagemelding fra kursusdeltagerne angår spørgsmålet: "Vil du anbefale dine medstuderende at følge kurset" (Gør det ikke! = 0.0 Ja, ubetinget = 11), som opnåede karakteren 10,2 på grundlag af udsagn fra 45 studerende, som bedømte kurset kvantitativt ved hjælp af  13-skalaen i 2001.

Tilbage til toppen >>>>>